โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

           โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  เดิมมีชื่อว่า  โครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” ในพระอุปถัมภ์  ซึ่งในระยะแรกนั้น มิได้มุ่งเน้นการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงลูกอย่างถูกวิธีแต่เพียงอย่างเดียว  แต่จะพิจารณาจัดทำโครงการฯ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม  โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเชิงธุรกิจเน้นการจัดทำโครงการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน  และบ้านพักอาศัยเป็นหลัก โดยนำผลสำเร็จหรือบทเรียนที่ได้รับไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติออกสู่สังคมภายนอก  เน้นการประสานงานให้โครงการต่าง ๆ ของหน่วยราชการและเอกชนที่มีอยู่ก่อนแล้ว  เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติบัติหน้าที่ให้มีความสอดคล้องต่อเนื่อง  เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมโครงการ  มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้มีความมั่นคงเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีมารับใช้สังคมไม่ก่อให้เกิดปัญหา
 


           เนื่องจากโครงการนี้  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัวซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ  ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความสุข  โดยเริ่มต้นจากครอบครัวให้ลูกดื่มนมแม่  ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นจากการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  มีอาชีพเสริม  มีรายได้เพิ่มและลดการแยกย้ายจากสมาชิกในครอบครัวจากชุมชนชนบทสู่เมือง  จึงทรงรับโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกมาไว้ใน
พระราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” และทรงมอบหมายให้อยู่ภายใต้พระราชดำริและพระราชประสงค์ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ฯ
     
“นิยาม” โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  หมายถึง  โครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาครอบครัวให้มีความรัก  ความอบอุ่นและมีความสุข  โดยการให้ความรู้แก่ราษฎรในเรื่องโภชนาการ  การเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่  การให้การศึกษาแก่เด็กในวัยอันควร  การมีอาหารที่มีคุณค่าบริโภคอย่างเพียงพอ  การเสริมสร้างรายได้ของครอบครัว  ตลอดจนการดูแลครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

       กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในฐานะส่วนราชการที่มีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรโดยได้ดำเนินโครงการฯ
  นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่  นครราชสีมาและนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี 2549

     
สำหรับจังหวัดตาก  ได้รับงบประมาณจากรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  มาตั้งแต่ปี  พ.. 2550 – 2552  รวม  จุด โดยดำเนินโครงการครั้งแรกในจังหวัดตาก ณ หมู่ที่ 3 บ้านวาเล่ย์เหนือ   ตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ  58,000  บาท  และได้ขยายผลโครงการฯ ปี พ.. 2551  ในอำเภอวังเจ้า  บ้านตาก   2  จุดงบประมาณจุดละ 33,000  บาท และปี พ.. 2552  ในอำเภอเมืองตาก และแม่สอด จุดงบประมาณจุดละ 32,000  บาท สำหรับอำเภอแม่สอดได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากงบพัฒนาจังหวัดตากงบประมาณ  200,000  บาทและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษางบประมาณ  500,000  บาท  จังหวัดตากมีจำนวนกลุ่มโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและสมาชิกเครือข่ายใน  อำเภอดังนี้
                - กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร  จำนวน    36   กลุ่ม  สมาชิก   590  ราย
               
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน    40   กลุ่ม  สมาชิก    865  ราย
               
- กลุ่มยุวเกษตรกร          จำนวน    35   กลุ่ม  สมาชิก    612   ราย
               
- กลุ่มแม่บ้านงานครัว     จำนวน    56  กลุ่ม  สมาชิก    1,380  ราย
                                    รวมทั้งสิ้น 
167  กลุ่มมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  3,447  ราย

       ปีงบประมาณ  2552  คณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมในการเสด็จทรงงานฯ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯในหมู่ที่  1,3,9,12  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลในพื้นที่ดำเนินการดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไปของตำบลแม่กาษามีรายละเอียดดังนี้

Ô พื้นที่และการใช้ประโยชน์  68,934  ไร่
Ô มีโรงเรียน   แห่ง  ศูนย์เด็กเล็ก  แห่ง
Ô มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,049 ราย
Ô
ผู้พิการ จำนวน  86  ราย
Ô ผู้ติดเชื้อเอดส์  จำนวน  14  ราย
Ô มีวัด  แห่ง  สำนักสงฆ์ แห่ง
Ô
สถานีอนามัย  แห่ง
Ô ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  16  แห่ง
Ô
ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน 12  แห่ง
Ô แบ่งการปกครองออกเป็น  16  หมู่บ้าน
Ô
มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านหมู่ 1,3,9,10,12,15  คือห้วยแม่กึ๊ด ห้วยขนุน ห้วยเสือ
Ôประชากรรวมทั้งสิ้น (เมษายน  51 11,110 บาท ชาย  5,630  คน หญิง  5,480  คน
Ô มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  3,848  คน
Ô สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่  11 คือ บ่อน้ำพุร้อน  ถ้ำแม่อุสุ  วัดถ้ำโพธิ์ทอง
Ô ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา  ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
Ô มีรายได้เฉลี่ยรวมทั้งตำบล 43,867  บาท / คน / ปี (จปฐปี 51)

ข้อมูลหมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ที่ 1,3,4,9 ตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หมู่ที่

ครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนสมาชิกสายใยรัก

จำนวนสมาชิก

จำนวนแม่บ้านงานครัว(คน)

สมาชิกกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ

แม่บ้าน

พ่อบ้าน

ยุวใน
โรงเรียน

1

73

73

36

30

30

 

5

13

116

3

94

94

30

30

5

12

96

9

151

151

30

30

5

32

99

12

128

128

30

30

5

17

65

รวม

446

446

126

120

20

76

376

 สมาชิกแม่บ้านงานครัวของอำเภอแม่สอด

ที่

ตำบล

จำนวน (คน)

1

ท่าสายลวด

30

2

แม่กุ

45

3

มหาวัน

45

4

แม่ปะ

55

5

แม่ตาว

30

6

แม่สอด

100

7

พระธาตุผาแดง

35

8

แม่กาษา

80

9

พะวอ

25

10

ด่านแม่ละเมา

30

รวม

 

475

 

 • ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา
  -  สังกัด อบต. แม่กาษา  (ยังไม่ได้ทำพิธีเปิด) ปัจจุบันเปิดสอนแล้วและกำลังก่อสร้างอาคารเพิ่ม 1 หลัง
  -  มีนักเรียนอนุบาล
  1 – 3  มีเด็กนักเรียนอายุ  3 – 6  ปี
  -  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 
  210  คน
      -   เป็นชาย 
  110  คน
      -  เป็นหญิงจำนวน 
  100  คน

 • กิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตรตำบลแม่กาษา
  Ô กลุ่มเจียระไนพลอย                หมู่ 1
  Ô กลุ่มแปรรูปกล้วย และมันอลู   หมู่ 1
  Ô กลุ่มหัตถกรรม (ผ้า)               หมู่ 12
  Ô กลุ่มจักสานไม้ไผ่                   หมู่  12
  Ô
  กลุ่มแปรรูปกระเทียมดอง       หมู่ 3
  Ô กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและน้ำยาล้างจานฯลฯ (ลดรายจ่าย)   หมู่ 9

 • กิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตรตำบลแม่กาษา
  Ô กลุ่มเจียระไนพลอย                หมู่ 1
  Ô กลุ่มแปรรูปกล้วย และมันอลู   หมู่ 1
  Ô กลุ่มหัตถกรรม (ผ้า)               หมู่ 12
  Ô กลุ่มจักสานไม้ไผ่                   หมู่  12
  Ô
  กลุ่มแปรรูปกระเทียมดอง       หมู่ 3
  Ô กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและน้ำยาล้างจานฯลฯ (ลดรายจ่าย)   หมู่ 9

 • กิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตรตำบลเครือข่าย
  Ô กลุ่มเครือข่าย น้ำพริกกุ้ง หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ
  Ô กลุ่มเครือข่ายตุ๊กตาชาวเขา หมู่ 7 ตำบลแม่กุ
  Ô กลุ่มเครือข่ายข้าวกล้อง หมู่ 1 ตำบลพะวอ
  Ô กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์แหนมหมู  เทศบาลตำบลแม่สอด
  Ô กลุ่มเครือข่ายผ้าทอมือกะเหรี่ยง
  Ô กลุ่มเครือข่ายดอกไม้จันทน์  ตำบลแม่ปะ

 • กิจกรรมการสาธิตอาหารเด่นอำเภอแม่สอด 

  • อาหารคาว
   Ôแกงแปจี
   Ô ขนนมจีนแกงหยวก
   Ô น้ำพริกกุ้ง
   Ô ยำยวม (ใส่น้ำพริกกุ้ง)

  • อาหารหวาน
   Ô ขนมอลาหวา
   Ô เซ่งเผ่ (ข้าวเหนียวแดงกวน)
   Ô
   ขนมครกแม่สอด

  • อาหารว่าง
   Ô กระบองจ่อ
   Ô บันหอย
   Ô มันอลูทอด
   Ô กล้วยสุกทอด

 • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
  Ô มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน   4   โรงเรือน (เพาะเห็ดนางฟ้าและอื่นๆ )
  Ô
  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่  1,3,9,12
  Ô บ้านเกษตรกรตัวอย่าง  10  หลัง
  Ô สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ  446  ครัวเรือน
  Ô ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือน
  Ôการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ทุกครัวเรือน
  Ôการเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อ

 


นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารตรวจเยี่ยมทุกกิจกรรมในวันที่ 
พฤศจิกายน  2552  ณ บ้านแม่กึ้ดหลวง ตำบลแม่กาษา
 

 • การดำเนินโครงการหมู่บ้านเป้าหมายรับเสด็จ

 •  กิจกรรมที่ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการให้แก่ผู้นำทุกหมู่บ้านในตำบลแม่กาษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ผู้นำกลุ่มทุกอาชีพในหมู่ที่ 1, 3,9,12 

 • การรวมกลุ่ม  พ่อ  แม่  ลูก ได้แก่  กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มยุวเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านงานครัวในอำเภอแม่สอดตามรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร  จำนวน  10  กลุ่มสมาชิก  300    ราย

  • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จำนวน  10  กลุ่ม  สมาชิก   267     ราย            

  • กลุ่มยุวเกษตรกร  จำนวน  10  กลุ่ม สมาชิก     300    ราย

  • กลุ่มแม่บ้านงานครัวจำนวน 10   กลุ่ม สมาชิก  475  ราย  รวมทั้งสิ้น    867  ราย
    

 • กิจกรรมที่ 2   อบรมจัดทำแผนการผลิตเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก

 • กิจกรรมที่  3  สนับสนุนศาลาเรียนรู้สายใยรัก แห่งครอบครัว


 • กิจกรรมที่ 4  สนับสนุนปัจจัยผลิต (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ) นับสนุนปัจจัยการผลิตด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพครอบครัวตามแผนความต้องการของสมาชิกในโครงการ  ทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  3  จุด สมาชิกจำนวน  120  ราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร ใน


 • กิจกรรมที่ สนับสนุนอาชีพเสริมรายได้ (ด้านอาหารแปรรูป/หัตถกรรม)


 • กิจกรรมที่ 6  จัดเก็บและบันทึกข้อมูลสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน  1  กลุ่ม  สมาชิกจำนวน  70  ราย  ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามแบบ สร. 01 - 06 จัดทำฐานข้อมูล (Database)

ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรส่งเสริมด้านการตลาดแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านแม่กึ้ดหลวงจำหน่าย ณ ตลาดนัด อ
... ...

แผนที่บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักฯ
 

 

กลับหน้าหลัก