ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2554
จังหวัดตาก
อำเภอ กลุ่มบ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมชีพการเกษตร กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จำนวน/กลุ่ม จำนวน/คน จำนวน/กลุ่ม จำนวน/คน จำนวน/กลุ่ม จำนวน/คน จำนวน/กลุ่ม จำนวน/คน จำนวน/กลุ่ม จำนวน/คน
เมืองตาก 81 2,957 16 932 25 852 24 411 232 4,730
บ้านตาก 62 2,279 11 247 39 1,603 12 190 109 1,882
สามเงา 20 971 5 194 20 4,172 11 209 111 2,826
แม่สอด 89 5,738 10 586 8 701 10 250 178 4,068
แม่ระมาด 25 1,366 5 320 5 147 6 70 104 1,145
พบพระ 49 1,526 3 68 6 174 6 52 203 2,518
ท่าสองยาง 17 504 6 120 1 160 4 112 19 215
อุ้มผาง 10 452 3 203 6 593 4 51 57 578
วังเจ้า 27 740 3 59 4 161 3 104 103 1,907
รวมทั้งสิ้น 380 16,533 62 2,729 114 8,699 80 1,739 1,116 19,869

 

 

 

        กลับหน้าหลัก