ลักษณะภูมิประเทศ

             จังหวัดตาก  เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 421 กิโลเมตร บนถนนสายพหลโยธิน

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี  นครสวรรค์  กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดอุทัยธานี  กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนม่า

             จังหวัดตากมีพื้นที่ประมาณ 10,254,156 ไร่ หรือประมาณ 16.41 ล้านตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ป่าไม้ 8.8 ล้านไร่ หรือ 86.75% และมีพื้นที่การเกษตร 1.20 ล้านไร่ หรือ 11.39% สภาพพื้นที่ของจังหวัดตากส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน และมีพื้นที่รวมสำหรับใช้การเกษตรเพียงเล็กน้อย

ลักษณะดิน  แบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่

1.  กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ 5% ของจังหวัดจะกระจายในอำเภอเมืองตาก  บ้านตาก  สามเงา  แม่สอด  พบพระ  และแม่ระมาด
2.  กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 10% ของจังหวัดจะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  บ้านตาก  สามเงา  พบพระ  อุ้มผาง  วังเจ้า
3.  กลุ่มดินตื้น  ครอบคลุมพื้นที่ 15% ของจังหวัด จะกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา และอุ้มผาง
4.  กลุ่มดินภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของจังหวัด ครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่  คือ อำเภอท่าสองยาง และบางส่วนในอำเภออุ้มผาง 
แม่สอด แม่ระมาด พบพระ บ้านตาก สามเงา และวังเจ้า

การชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. พื้นที่ชลประทาน ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการเพาะปลูก ซึ่งจะใช้ในฤดูแล้งจะมีพื้นที่รับน้ำชลประทานเพียง 113,400 ไร่ หรือเพียง 13.39% ได้แก่ พื้นที่อ่างเก็บน้ำ เหมือง ฝาย รางริน การสูบน้ำ
2. แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำที่สำคัญ 6 สาย คือ แม่น้ำปิง  แม่น้ำวัง  แม่น้ำแม่กลอง  แม่น้ำเมย  แม่น้ำแม่ตื่น  แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกฤดูแล้งได้

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่

               ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเขียวผิวมัน  มันสำปะหลัง  ถั่วเหลือง  ลำไย  กล้วยไข่  ส้มเขียวหวาน  ผักกาดขาวปลี  พริก  มันฝรั่ง  และปัจจุบันได้ส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล  นับว่าเป็นพืชใหม่ และจะเป็นพืชที่มีอนาคตดีชนิดหนึ่งของจังหวัด
กลับหน้าหลัก