อำเภอ  ครัวเรือนทั้งหมด(ครัวเรือน)  ครัวเรือนเกษตรกร(ครัว
เรือน)
 ประชากรทั้งหมด(คน)  พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่) 
พื้นที่ถือครองทำการเกษตร  (ไร่) รวม
(ไร่)
หมายเหตุ
นา พืชไร่ ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
ไม้ดอก
ไม้ประดับ
พืชผัก พืช
อื่น ๆ
เมืองตาก     23,864        10,259        80,707    1,000,000       88,839      117,254        26,279          125       7,699     35,198     275,394  
บ้านตาก     13,127          6,905        41,797 620,625       32,689        40,760        11,625  -        2,760     11,731      99,565  
สามเงา       5,290          3,670        21,861 1,732,500       21,862        31,017        38,960  -           223  -       92,062  
วังเจ้า       8,474          2,788        26,868      205,625       13,842        83,928        16,523  -           175      3,335     117,803  
แม่สอด     58,881        10,187      138,858 1,241,250       67,992      219,400          2,834          457       3,007  -      293,690  
แม่ระมาด     15,011        11,777        47,552      922,500       39,812      102,541          3,991  -           432     23,877     170,653 ยางพารา
ท่าสองยาง     18,243        15,395        56,120    1,200,000       11,219        16,454          6,074  -        1,155     23,774      58,676 ข้าวไร่
พบพระ     14,755          6,084        53,328      629,375         7,726      239,911        11,747       5,851      31,820  -      297,055  
อุ้มผาง       7,200          6,225        25,558    2,703,125       12,272      103,685          2,377  -        2,535  -      120,869  
รวม   164,845        73,290      492,649  10,255,000     296,253      954,950      120,410       6,433      49,806     97,915  1,525,767  กลับหน้าหลัก