สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก  มีหน่วยงานในสังกัดระดับอำเภอ    
ทั้งหมด  9  อำเภอ  การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การควบคุม
ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  เป็นศูนย์ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล
   
สำนักงานเกษตรจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่
1. ส่งเสริมและพํฒนาเกษตรกร  องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
2. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต  การจัดการผลผลิตพืช  ประมงและปศุสัตว์
3. กำกับ  ดูแล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
การแบ่งงานภายในออกเป็น  2  ฝ่าย  2  กลุ่ม ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป
     มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป  ได้แก่  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชีงานพัสดุและยานพาหนะ  
     การจัดทำและบริหารงบประมาณ  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานการเจ้าหน้าที่  งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
   
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  มีหน้าที่
       1.ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
          และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด
       2.ประะสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
       3.พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืชผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
           และข้อมูลมือสองอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ

       4.ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
       5.สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน       
       6.สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตรและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
       7.ติดตาม ประเมินผลรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
       8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  มีหน้าที่
       1.ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายให้เข็มแข็ง
       2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

       3.ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
       4.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
       5.ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
       6.ประสานและดำเนินงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
       7.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต  มีหน้าที่
       1.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
       2.ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
       3.ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และจัดการผลผลิตพืช   ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
       4.ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต  การจัดการผลผลิต  และการพัฒนาคุณภาพ  
          มาตรฐานสินค้าเกษตร      
       5.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่
       6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

กลับหน้าหลัก