ธรรมชาติน่ายล  ภูมืพลเขื่อนใหญ่  พระเจ้าตากเกรียงไกร  เมืองไม้และป่างาม
                 
   
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
ที่ตั้ง 384  หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5551-1009, 0-5551-1227, 0-5551-4291
E-mail  : tak@doae.go.th
 

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
       
 สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีพื้นที่สำนักงานทั้งหมดประมาณ 9 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก มีหน่วยงานย่อย รับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด 9 อำเภอ ดังนี้
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
มีผู้บริหารระดับจังหวัดจนถึงปัจจุบัน จำนวน 20 คน และปัจจุบัน (พ.ศ.2554) คือ
  นายวรพงษ์  กลางประพันธ์

ทำเนียบผู้บริหารที่ผ่านมา

1.  นายปุนณะ  มหาเพชร
2.  นายสำเร็จ  ชัยรัตน์
3.  นายนิยม  กตัญญู
4.  นายชัยโรจน์  ผิวเรืองนนท์
5.  นายสายัณห์  เอี่ยมประชา
6.  นายนิเวศน์  เชิงปัญญา
7.  นายเกษม  เทพคเชนทร์
8.  นายนิเวศน์  เชิงปัญญา
9.  นายบุญส่ง  วรรณรัตน์
10. นายเกรียงไกร คะนองเดชาชาติ
11. นายวินิจ  วรรณศิลป์
12. ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์  เสาร์เรือน
13. นางศิริมา  เพ็งนรพัฒน์
14. นายกำพล  พันธิ์กิ่งทองคำ
15. นายจิตเพชร  พิเดช
16. นายสมพล  แสนคำ
17. นายพงศ์ชัย  อุ่นเรือน
18. นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
19. นายสุภัทร สุปรียธิติกุล             
20. นายวรพงษ์  กลางประพันธ์     
21. นายจำเนียร  เร่งเทียน
2504 - 30 กันยายน  2513
1 ตุลาคม 2513 - 30 กันยายน 2515
1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2518
1 ตุลาคม 2518 - 20 พฤศจิกายน 2522
21 พฤศจิกายน - 2 ตุลาคม 2523
3  ตุลาคม 2523 - 7 พฤษภาคม 2527
8 พฤษภาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
1  ตุลาคม 2529 - 1 มีนาคม 2537
1 มีนาคม 2537 - 28 มิถุนายน 2538
28 มิถุนายน 2538 - 3 กรกฎาคม 2540
4 กรกฎาคม 2540 - 30 กันยายน 2544
3 ธันวาคม 2544 - 30 เมษายน 2546
1 พฤษภาคม 2546 - 15 ตุลาคม 2546
21 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2547
7 ตุลาคม 2547 - 31 เมษายน 2549
7 เมษายน 2549 - 12 ธันวาคม 2549
18 ธันวาคม 2549 - 12 พฤศจิกายน 2550
12 พฤศจิกายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2553
7 ธันวาคม 2553 - 30 กันยายน  2556
12 ธันวาคม  2556 - ปัจจุบัน

 

 

กลับหน้าหลัก