(นายบุญยืน สิทธิบาล)
เกษตรจังหวัดตาก

ฐานข้อมูลจังหวัดตาก
 วิสัยทัศน์สำนักงานฯ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลสถานบันเกษตรกร
ข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปจังหวัดตาก
ระบบการรายงานผล
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร
e-project
ระบบสารสนเทศการผลิตทาง
    ด้านเกษตร Online
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
แบบสำรวจสถานการณ์การถ่ายโอนฯ
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรพยากรณ์ากาศDriver เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556


<<แสดงความคิดเห็น>>

 
 
 

 

ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์พืชโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ

วันจันทร์ที่ 13 พ.ย.60  ณ ห้องนิลทกาญจน์ โรงแรมราชาบุรีบูติคโฮเท็ล อ.เมือง จ.ตาก  
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ (ศกพ.) ครั้งที่ 1 และการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดตาก พร้อมมอบนโยบายส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของจังหวัด ให้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 70 คน  โดยมี นายสายัณห์ ปิกวงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก กล่าวรายงาน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ - ๐๙.๐๐ น.  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พร้อมด้วย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผอ.โครงการชลประทานตาก  และ นายสายัณห์  ปิกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก  นำสาระความรู้ ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจต่างๆ ภายในจังหวัดตาก นำเสนอแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก ออกอากาศในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสายัณห์  ปิกวงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายบุญยืน  สิทธิบาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และ นางพัชรา  สายวงศ์คำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เข้าร่วมพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่ออัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง  ณ บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง  เขื่อนภูมิพล  อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ ปิกวงศ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  ณ หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัดตาก

วันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายสายัณห์ ปิกวงศ์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก ประชุม/หารือ การบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายวินิจ วงกลม เกษตรจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะทำงานนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร คณะทำงานชุดที่ 1 นำโดย นายสายัณห์ ปิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ลงพื้นที่นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก โดยเป็นการนิเทศงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ

   
   
   
 

 

 

 

 

 Update : 26/07/2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเกษตรระดับอำเภอ
(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)

- คู่มือโครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฎิทินระบบส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
คู่มือการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน
ระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรอำเภอ) รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เกษตรอำเภอ)รอบที่ 1
แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ
 

คู่มือโครงการ ตาก ปี 61 (เอการสาร Word)
คู่มือโครงการ ตาก ปี 61 (เอการสาร pdf)
 
ลิ้งค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ลิ้งค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ตกรมฯ Ssnet
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
เช็คเมล์ :: Web mail::
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 


:::สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก:::
384 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์  0-5551-1009, 0-5551-1227 โทรสาร 0-5551-4291
E-mail :
tak@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : บุญนำ ภูมิประเทศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน