(--- ว่าง ---)
เกษตรจังหวัดตาก

ฐานข้อมูลจังหวัดตาก
 วิสัยทัศน์สำนักงานฯ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลสถานบันเกษตรกร
ข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปจังหวัดตาก
ระบบการรายงานผล
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร
e-project
ระบบสารสนเทศการผลิตทาง
    ด้านเกษตร Online
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
แบบสำรวจสถานการณ์การถ่ายโอนฯ
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรพยากรณ์ากาศDriver เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556


<<แสดงความคิดเห็น>>

 
 
 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561  เวลาประมาณ  13.00 น.  นางสาววราภรณ์  พรหมพจน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้สวนวังพลากร อำเภอพบพระ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  โดยมี นายสายัณห์ ปิกวงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ติดตามงาน ส่งเสริมการเกษตร แปลงอะโวคาโด ตามนโยบายของรัฐบาลเยี่ยมเยียนเกษตรกรแปลงใหญ่และติดตาม การดำเนินการ ของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพบพระ (ศพก)

วันที่ 23 ตุลาคม 2561  นายสายัณห์  ปิกวงศ์ รก.เกษตรจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หน้าศาลากลางจังหวัดตาก

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00  นายธงชัย สายวงศ์คำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นางสาวณัฐฐิกา  เสวกะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมเวทีชุมชนสำรวจความต้องการและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด, พัฒนาที่ดินตาก, สหกรณ์การเกษตรตาก, สหกรณ์นิคมแม่สอด, ชลประทานตาก และ ธกส. เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจให้เกษตรกรทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

21-22 ตุลาคม 2561   นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ และ นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  นายสายัณห์  ปิกวงศ์  รก.เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

   
   
 

 

 

 

 

 Update : 31/10/2561

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเกษตรระดับอำเภอ
(โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)

- คู่มือโครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
แผนการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
ปฎิทินระบบส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
คู่มือการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
คู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน
ระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรอำเภอ) รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เกษตรอำเภอ)รอบที่ 1
แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ
 

คู่มือโครงการ ตาก ปี 62 (เอการสาร PDF)
แบบฟร์อมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คู่มือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
ลิ้งค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ลิ้งค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ตกรมฯ Ssnet
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
เช็คเมล์ :: Web mail::
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 


:::สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก:::
384 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์  0-5551-1009, 0-5551-1227 โทรสาร 0-5551-4291
E-mail :
tak@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : บุญนำ ภูมิประเทศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน