นายประสงค์  ไชยลังกา
เกษตรจังหวัดตาก

 

ฐานข้อมูลจังหวัดตาก
 วิสัยทัศน์สำนักงานฯ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2557
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557
ข้อมูลสถานบันเกษตรกร ปี 2557
ข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปจังหวัดตาก
ระบบการรายงานผล
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร
e-project
ระบบสารสนเทศการผลิตทาง
    ด้านเกษตร Online
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
แบบสำรวจสถานการณ์การถ่ายโอนฯ
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรพยากรณ์ากาศDriver เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556


<<แสดงความคิดเห็น>>

โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จังหวัด  ปรึกษาหารืองานโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และของจังหวัดตาก  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสงค์  ไชยลังกา  เกษตรจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่รับผิดชอบด้านการวางแผนการปลูกข้าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจั้งหวัดตาก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. นายประสงค์  ไชยลังกา เกษตรกรจังหวัดตาก  เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2559 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 (ค่ายพระเจ้าตาก) ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.30 น. นายประสงค์  ไชยลังกา เกษตรกรจังหวัดตาก  ร่วมงานรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลยกระบัตร ณ  บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายประสงค์  ไชยลังกา  เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วีเชียรสรรค์  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.50 น. นายประสงค์ ไชยลังกา เกษตรจังหวัดตาก ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท พื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 6 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 รุ่นที่ 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์ขยายตำบลแม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหินโค้ว ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ขยายตำบลสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังเจ้า จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (ศพก.ขยาย) อ.แม่สอด  จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง อบรมเกษตรกร รุ่นที่ 3 โครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตากUpdate : 29/08/2559

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 2
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เกษตรอำเภอ) รอบที่ 2
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เกษตรอำเภอ)รอบที่ 2
แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรอำเภอ
คู่มือโครงการ
แบบ GAP01 พืชอาหาร
แบบ GAP01 ข้าว
แบบการประเมินเบื้องต้นในแปลงที่ขอการรับรอง GAP พืช/ข้าว สำหรับที่ปรึกษา
คู่มือและสมุดบันทึกประจำแปลงปลูกพืชตามระบบ GAP พืช/ข้าว ปี 2555
ลิ้งค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ลิ้งค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ตกรมฯ Ssnet
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
เช็คเมล์ :: Web mail::
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 


:::สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก:::
384 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์  0-5551-1009, 0-5551-1227 โทรสาร 0-5551-4291
E-mail :
tak@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : บุญนำ ภูมิประเทศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน