นายประสงค์  ไชยลังกา
เกษตรจังหวัดตาก

 

ฐานข้อมูลจังหวัดตาก
 วิสัยทัศน์สำนักงานฯ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2557
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557
ข้อมูลสถานบันเกษตรกร ปี 2557
ข้อมูลการจำหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปจังหวัดตาก
ระบบการรายงานผล
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
    ส่งเสริมการเกษตร
e-project
ระบบสารสนเทศการผลิตทาง
    ด้านเกษตร Online
ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
อาสาสมัครเกษตร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
แบบสำรวจสถานการณ์การถ่ายโอนฯ
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรพยากรณ์ากาศDriver เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556


<<แสดงความคิดเห็น>>

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล ๔ ประตู พร้อมหลังคาเหล็ก  จำนวน  ๑  คัน
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับประมวลผล จำนวน  ๙ เครื่อง
ข่าวสาร พรบ.พันธุ์พืช
ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จะต้องปฏิบัติ อย่างไร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่  2 และงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก

นายธงชัย สายวงศ์คำ และคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก  ติดตามนิเทศงาน ผลการดำเนินงานตามโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (สมุดทะเบียนเกษตรกร) โครงการ MFCR  การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เป็นตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดUpdate : 30/03/2558

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เกษตรจังหวัด)รอบที่ 1
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เกษตรอำเภอ) รอบที่ 1
แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เกษตรอำเภอ)รอบที่ 1
คู่มือโครงการ
แบบ GAP01 พืชอาหาร
แบบ GAP01 ข้าว
แบบการประเมินเบื้องต้นในแปลงที่ขอการรับรอง GAP พืช/ข้าว สำหรับที่ปรึกษา
คู่มือและสมุดบันทึกประจำแปลงปลูกพืชตามระบบ GAP พืช/ข้าว ปี 2555
ลิ้งค์สำนักงานเกษตรอำเภอ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
ลิ้งค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ตกรมฯ Ssnet
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
เช็คเมล์ :: Web mail::
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
 


:::สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก:::
384 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์  0-5551-1009, 0-5551-1227 โทรสาร 0-5551-4291
E-mail :
tak@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ : บุญนำ ภูมิประเทศ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน